รายชื่อโรงเรียนแกนนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ : หลักสูตรทวิศึกษา

 • 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 • 2. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
 • 3. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
 • 4. โรงเรียนคลองลานวิทยา
 • 5. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
 • 6. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
 • 7. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
 • 8. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา
 • 9. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
 • 10. โรงเรียนสระหลวง

โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 • 1. โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
 • 2. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
 • 3. โรงเรียนหนองกองพิทยาคม